เคาะแล้ว การช่วยเหลือ ลูกจ้างผู้ประกันตน-นายจ้าง

ข่าวทั่วไป

ได้รับผลกระทบกันทุกภาคส่วนค่าาา สำหรับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักในไทยและทั่วโลกตอนนี้ เพราะสถานที่หลายแห่งก็ต้องมีการปิดตัวเพื่อความปลอดภัยของคนหมู่มาก หรือบางบริษัทก็ต้องยุติการมาทำงานส่งผลงให้ลูกจ้างและนายจ้างเดือดร้อนไปตามๆกัน

ล่าสุด กรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ออกมา เผยมติการช่วยเหลือลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนรวมไปถึงนายจ้าง สำหรับกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้ ……..📣📣 เคาะแล้ว‼️ มติช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนและนายจ้าง กรณีโรคโควิด-19

👦🏻👦🏻 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการประกันสังคม เผยว่า คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ รวมทั้งภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น

✅✅ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

👥👥 ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
.
👥👥 กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

📌📌 ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอัตราร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน
.
📌📌 ขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 3 เดือน

👉🏻👉🏻 งวดค่าจ้างเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กรกฎาคม 2563
.
👉🏻👉🏻 งวดค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 สิงหาคม 2563
.
👉🏻👉🏻 งวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กันยายน 2563

.
🏥🏥 การรักษาพยาบาล คณะกรรมการฯ มีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตน ที่ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ให้ดีที่สุดตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด
.
💰💰 นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากกรณีลาออก ร้อยละ 45 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง ร้อยละ 70 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

💥💥 มาตรการนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะพิจารณาวิเคราะห์และมีมติพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ จะเร่งรัดให้มีผลบังคับโดยเร็วที่สุด
.
☎️☎️ สอบถามสายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ขอบคุณข้อมูล : กรมประชาสัมพันธ์ , รูปภาพประกอบจาก internet

เรียบเรียงโดย : setup999