เปิดราคาลิขสิทธิ์ Miss Universe หลัง แอน จักรพงษ์ เป็นเจ้าของคนใหม่

บันเทิง

เรียกว่าปังไม่ไหวแล้วค่าา เมื่อ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ของ แอน จักรพงษ์ ได้เผยเอกสารเรื่อง การได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) รวมถึงลิขสิทธิ์ที่ เกี่ยวข้องกัน โดยระบุว่าด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

(“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าเจรจาเพื่อการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) จาก IMG Worldwide, LC ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย Endeavor Group Holdings, Inc. (“ผู้ขาย”)

ที่มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (โดยประกอบด้วยสัญญานี้ 14,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ 6,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา)

หรือไม่เกิน 800,000,000 บาท (คํานวณจากมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 20,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

คือ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 35.46 บาทและสํารองเพิ่มเติมเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน) และมีมติอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯหรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการดังกล่าวมีอํานาจในการเจรจาพิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไขและดําเนินการใดๆ ที่จําเป็นเพื่อประโยชน์

ในการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) และการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนดําเนินการต่าๆ ตามจําเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่อง ดังกล่าวข้างต้นโดยบริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงกับผู้ขายและได้เข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นอันมีเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อการได้มา

ซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) และ บริษัทฯ ได้ชําระเงินค่าซื้อกิจการ องค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่า แม้ว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าเจรจาและมอบหมายให้ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization)

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงยังมีความไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และธุรกรรมดังกล่าว เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริษัทฯ
จึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ความรอบคอบ

และความระมัดระวังในการศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามกฎหมายต่างประเทศและเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สินที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไปเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) สําเร็จครบถ้วน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การเข้าถือครองกิจการ MUO รวมถึงลิขสิทธิ์ Miss Universe ของ JKN เพื่อทรานสฟอร์มธุรกิจรองรับการนำลิขสิทธิ์และการบริหารการจัดการลิขสิทธิ์ Miss Universe

ในการจัดประกวดมิสยูเวิร์สให้แก่แต่ละประเทศ ทั้งการจัดการประกวด การเผยแพร่สัญญาณการประกวด รวมถึงนำแบรนด์ Miss Universe

มาต่อยอดการผลิตและการทำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องสำอาง สินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ JKN และยกระดับภาพลักษณ์องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์การะดับโลก

Miss Universe Organization (MUO) ถือเป็นองค์กรระดับโลกที่มีมายาวนานกว่า 71 ปี เป็นที่รู้จักของผู้คนที่ติดตามการรับชมการจัดการประกวดนางงามจักรวาล

มากกว่า 500 ล้านคนทั่วโลก และมีประเทศต่างๆ ซื้อลิขสิทธิ์การจัดการประกวดนางงามจักรวาลมากกว่า 94 ประเทศด้วยกัน

ขอบคุณข้อมูล:annejkn.official

May