เสนอแนวทางใหม่ เยียวยาคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปคนละ 3,000 เป็นเวลา 3 เดือน

ข่าวทั่วไป

วันที่ 9 พ.ค. สำนักข่าว bright tv รายงานว่า หลังจากวันที่ 17 พ.ค. 63 ที่เป็นวันปิดโครงการมาตรการเยียวยา กระทรวงการคลังจะร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดูแลกลุ่มที่ตกหล่น กลุ่มชายขอบ กลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้บ้าน และกลุ่มที่ลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่สำเร็จราว 1 ล้านคน

เพื่อพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไปโดยคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ทั้งนี้ มีกลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย และเครือข่ายนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆจำนวน 27 กลุ่ม

เดินทางมายื่นหนังสือที่หน้าประตู 4 กระทรวงการคลัง เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแจกเงินช่วยเหลือประชาชนถ้วนหน้า และอยากให้รัฐพิจารณาแจกเงินเยียวยาให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปคนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน แทนมาตรการแจกเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน

เพื่อไม่ให้มีประชาชนคนใดต้องตกหล่นจากความผิดพลาด รวมถึงมีปัญหาความล่าช้าระบบการพิสูจน์สิทธิของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม เมื่ออ้างอิงจาก สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประเทศไทยมีประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 50.8 ล้านคน ดังนั้นจึงคาดว่าจะใช้งบประมาณ 457,200 ล้านบาทเท่านั้น

โดยถือเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) โดยมองว่ารัฐบาลอาจพิจารณาตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อดำเนินมาตรการดังกล่าว งานนี้หลายๆคนก็เห็นด้วยกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ขอบคุณข้อมูล: bright tv